Chủ nhật, 29 Tháng Tám, 2021 - Lượt xem : 294
  1. Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020:

1. Nguyên tắc kê khai quyết toán thuế TNDN:

Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý: Về giảm thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị quyết 116/2020/QH14: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

2.1 Đối với tổ chức, doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế TNDN.

-Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) theo Thông tư 151/2014/TT- BTC

- Báo cáo tài chính năm

- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) cụ thể như sau:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu 03-2A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục chuyển lỗ từ quyền sử dụng đất và quyền thuê đất: mẫu 03-2B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN: mẫu 03 – 3A/TNDN, mẫu 03 – 3B/TNDN, mẫu 03 – 3C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: mẫu 03 – 5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu Thông tư số 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính

+ Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc: mẫu 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

2.2 Đối với tổ chức, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu:

Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không phải khai quyết toán năm.

3. Thời hạn và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020:

Theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

- Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

- Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Lưu ý: Trường hợp Báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải có kiểm toán thì phải nộp báo cáo kiểm toán kèm theo hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng.

4. Thời hạn nộp thuế

- Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

- Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế năm 2020 thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Lưu ý: Từ kỳ tính thuế năm 2021 quy định về số thuế tạm nộp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

  1. Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2020:
  1. Đối tượng quyết toán thuế TNCN:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ, chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.

2Về mức giảm trừ gia cảnh-

Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 NNT đã tạm nộp TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi QTT TNCN, NNT xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới, cụ thể:

+ Đối với cá nhân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng

+ Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

3. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

Do hiện nay mẫu biểu kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP chưa ban hành chính thức nên các tổ chức, doanh nghiệp tạm thời sử dụng mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/20215 của Bộ Tài chính như sau:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT – TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/20215 của Bộ Tài chính.
  • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05 -1/BK – QTT – TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/20215 của Bộ Tài chính
  • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu 05 -2/BK – QTT – TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/20215 của Bộ Tài chính.
  • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05 -3/BK – QTT – TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/20215 của Bộ Tài chính.

4. Thời hạn và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020:

Theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020 trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

  5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Chi cục Thuế quận Tân Bình xin thông tin đến quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn quận được biết và thực hiện.

Kế toán trọn gói ? khác
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo