Thứ năm, 02 Tháng Tư, 2020 - Lượt xem : 101

Thông tư 68, chi tiết: Số: 68/2019/TT-BTC, áp dụng sử dụng: Hóa đơn điện tử, tải xuống Thông tư 68, xem thông tư 68 về Hóa đơn điện tửCác mẫu Hóa đơn điện tử đẹpđể doanh nghiệp đăng ký sử dụng tại thông tư  68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2019

- Kho mẫu hóa đơn điện tử đẹp nhất hiện nay,.

- Xem mẫu hóa đơn điện tử,....

                   BỘ TÀI CHÍNH                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

                   Số: 68/2019/TT-BTC                                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                  THÔNG TƯ

Tải thông tư 68: 68/2019/TT-BT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

 

* XEM THÔNG TƯ 68 VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

Điều 26. Hiệu lực thi hành. Tải thông tư (68/2019/TT-BT)

3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

4. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành.

Chữ ký số khác
Chăm sóc khách hàng: 0914137366

Nhắn tin qua Zalo